Thỏa thuận xử lý dữ liệu cá nhân

Thỏa thuận xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu thông tin cá nhân là gì?

Dữ liệu thông tin cá nhân là thông tin để xác định một cá nhân và thông tin đó được người dùng để lại khi đăng ký.

Tại sao bạn cần sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân?

Bằng cách này, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của Ban Quản trị Trang web và xác nhận rằng bằng cách đồng ý như vậy, tôi đang hành động theo ý mình và vì lợi ích của tôi. Tôi đồng ý việc cung cấp thông tin: họ tên, tên viết tắt, địa chỉ cư trú, chức vụ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email. Trường hợp là đại diện của pháp nhân, tôi đồng ý cung cấp thông tin liên quan đến các chi tiết của pháp nhân: tên, địa chỉ pháp lý, hoạt động, tên và họ tên của cơ quan điều hành.
Tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân để nhận các dịch vụ do Trang web cung cấp.
Tôi xác nhận làm các hành động sau đây với tất cả dữ liệu:hệ thống hóa, thu thập, lưu trữ, làm rõ, phân phối, phi cá nhân hóa, chặn, hủy. Xử lý dữ liệu có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng chúng (với xử lý không tự động).
Khi xử lý dữ liệu cá nhân, công ty Quản trị Trang web không bị giới hạn trong việc sử dụng các phương pháp xử lý của họ.
Tôi xác nhận và xác nhận rằng, nếu cần, Ban quản trị trang web có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của tôi để đạt được các mục tiêu nêu trên cho bên thứ ba, kể cả khi thu hút bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho các mục đích này. Các bên thứ ba đó có quyền xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở sự đồng ý này và thông báo cho tôi về biểu giá dịch vụ, các chương trình khuyến mãi đặc biệt và các ưu đãi trên trang web. Việc cung cấp thông tin được thực hiện qua điện thoại và / hoặc e-mail. Tôi xác nhận rằng bằng cách đặt “V” hoặc “X” vào ô bên trái và nhấp vào nút “Tiếp tục” hoặc nút “Đồng ý” bên dưới văn bản của thỏa thuận này có nghĩa là tôi đồng ý bằng văn bản đối với các điều khoản được mô tả trước đó.